Riki Tiki, Tiki Hut Town and Country 2018

Riki Tiki, Town and Country Hotel

Photo, Martin S. Lindsay, 2018.